Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Петък, 07 Септември 2018 14:25

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-26-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "МВЕЦ на р. Ощавска в землище на с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли"

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ на р. Ощавска в землище на с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли възложител „АРА“ ООД, ЕИК: 101618424, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе“ 1, за което е издадено Решение № БД-26-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в срок пет години от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-26-ПР/2005 г. е загубило правното си действие.