Съдържание

Посетители

В момента има 123  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадени писма изх. №2781(3)/14.09.2017 г., изх. №2781(5)/11.10.2017 г., изх. №2781(6)/15.11.2017 г. и изх. №2781(7)/29.12.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадени писма изх. №2781(3)/14.09.2017 г., изх. №2781(5)/11.10.2017 г., изх. №2781(6)/15.11.2017 г. и изх. №2781(7)/29.12.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград във връзка с инвестиционно предложение за „Изграждане на р. Усоето от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“, възложител „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 
До Г-ЖА КРАСИМИРА ИЛИЕВА КЕРИНА

УПРАВИТЕЛ НА „БУЛ ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 5

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено писмо с изх. № 2781(3)/14.09.2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за представяне на допълнителна информация на основание на чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда по подадено уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на р. Усоето от басейна на р. Места, землище на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград“. Към писмото е приложено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, с което се изисква допълнителната информация. Писмото е изпратено да седалището на дружеството с писмо с обратна разписка № ИД PS 2704 001DGH 5, но e върнато с отметка „Непотърсена“.

Предвид това, от РИОСВ – Благоевград е издадено писмо с изх. № 2781(5)/11.10.2017 г., с което срокът за представяне на допълнителната информация е удължен до 03.11.2017 г. Писмото е изпратено с обратна разписка ИД PS 2704 001D9Е V до седалището на дружеството, съгласно ТР. Със същото писмо е изпратено и копие на писмо с № 2781(3)/14.09.2017 г., ведно с приложенията към него Писмото отново е върнато с отметка „Непотърсена“.

С писмо изх. № 2780(6)/15.11.2017 г., копие от писмата са изпратени отново и срокът за представяне на допълнителната информация е удължен до 31.01.2018 г. Писмото е изпратено до седалището на дружеството, но в РИОСВ – Благоевград липсват данни за получаване му. Във тази връзка е издадено и писмо с изх. № 2781(7)/29.12.2017 г., с което срокът е удължен до 09.02.2018 г. и към, което са приложени копия от всички цитирани писма. Писмото е изпратено с обратна разписка № ИД PS 2704 001ЕDV H, но отново е върнато с отметка “Непотърсена“.

Съобщението и цитираните писма са публикувани на интернет страницата на РИОСВ - Благоевград на 26.01.2018 г.

Съобщението заедно с писмата са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 26.01.2018 г. за период от 14-дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на ул. „Свобода" № 1, стая № 3 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмата, Ви уведомяваме, че ще считаме същите за получени.