Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №1/2015 г.

Вторник, 20 Януари 2015 11:00

Инвестиционно предложение: "Модулна мини мандра с капацитет 500 л и транжорна за съхранение и транжиране на месо (нерегулярно и при необходимост) в имот №003007 с площ 0.902 дка, местност „Керемидарката", землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с уведомлението за горното инвестиционно предложение в имот №003007 е изградена сграда с площ 135 м2, представляваща краварник, в който се отглеждат 35 броя крави. Същия животновъден обект е регистриран с № 2920-0296 в регистъра на фермите за производство на краве мляко (съгласно Наредба № 4/2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти).
В същия имот е предвидено да бъдат поставени модулна мини мандра с капацитет 500 л на ден и площ 37 м2 и транжорна за разфасоване на трупно месо, доставяно от кланица на едри разфасофки с нерегулиран капацитет и площ 25 м2. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното намерение е захранен с електроенергия и вода за питейно - битови нужди, а битовите отпадъчни води се заустват в канализацията на населеното място.
Така заявеното инвестиционно предложение е включено в т. 7, буква „в" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, предвид което същото подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда по реда на глава шеста на ЗООС.
Компетентен орган, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0002076 "Места" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 «Места».
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев и кмета на гр. Мусомища.