Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №70/2015 г.

Понеделник, 30 Ноември 2015 11:03

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерии в поземлен имот № 036014 с площ 10.446 дка в местността „Бумбалийца“, землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имот № 036014 на площ от 4.00 дка да се изградят оранжерии за производство на зеленчуци. Оранжериите ще бъдат с метална конструкция и покрити с полиетилен. За напояване на растенията е предвидено изграждане на капкова система, която да бъде захранена с вода от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД. Съгласно приложено становище на дружеството с изх. №265/21.10.2015 г. е необходимо от мястото на водовземане (канал П-18) до имот №036014 да бъде изградено довеждащо хидромелиоративно съоръжение.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имот №036014, землище на с. Спатово не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него не е представена информация за местоположението на довеждащото хидромелиоративно съоръжение, необходимо за снабдяване на имота с вода за поливни нужди. Това затруднява определянето на местоположението на инвестиционното предложение в неговата цялост спрямо границите на защитени зони и защитени територии, вкл. извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона, предвид което е необходимо с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да бъде представена следната допълнителна информация:
1. Схема/скица или друг актуален графичен материал в подходящ мащаб, от който да е видно местоположението на довеждащото хидромелиоративно съоръжение, необходимо за снабдяване на имота с вода за поливни нужди.
2. Да се направи описание и характеристика на имотите, през които ще премине съоръжението, както и да и се посочи дължината му.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и село Спатово и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.