Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №67/2015 г.

Четвъртък, 05 Ноември 2015 11:00

Инвестиционно предложение: “Изграждане на автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.28.120 и площ 16 974 м2, местност „Карамих бунар – Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочения имот да се изгради автосервиз и търговски комплекс. В търговския комплекс ще се предлагат стоки за бита, мебели и др. готови изделия.
Електрозахранването е предвидено да се осъществява чрез изграждане на собствен трафопост в имота. Водоснабдяването е предвидено да се осигури от изградената водопроводна мрежа на гр. Благоевград, а отпадъчните да бъдат включени в градската канализационна мрежа.
Съгласно приложената документация със Заповед №2002/01.10.2009 г. на кмета на община Благоевград е допуснато изработване на ПУП - ПЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 04279.28.120 и площ 16 974 м2 по КК и КР на гр. Благоевград от нива за автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки. Допуснати са следните устройствени показатели: Пзастр. – 50 %; Кинт – 1.5, Позел. – мин 30 %.
Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на изработваните ПУП - ПЗ и свързаните с него ПП, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съобразно това, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, за достатъчно основание за одобряване проектите на ПУП - ПЗ и свързаните с него ПП, следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателните проект на ПУП - ПЗ и ПП да съответстват напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.
Така заявеното инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
Съобразено с обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове, вкл. птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в т. ч. и в най-близо разположените защитени зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ и BG0002107 „Бобошево“.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград