Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №52/2015 г.

Сряда, 12 Август 2015 11:40

Инвестиционно предложение: “Изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 47408.501.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград с цел водоснабдяване на къщи за гости“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изгради сондажен кладенец с предполагаема дълбочина 20 – 30 м с цел осигуряване на вода за питейно-битови нужди на къща за гости. Необходимото водно количество се очаква да бъде в размер на 1000 м3/годишно.
Отпадъчните води от дейността на бъдещия обект е предвидено да се заустват в изгребна яма.
С писмо изх. №3639-4/05.12.2012 г. на директора на РИОСВ-Благоевград е съгласувано по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие инвестиционното предложение “Изграждане на къща за гости в имот с идентификатор 47408.501.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“.
Заявеното инвестиционно предложение за изграждане на сондажен кладенец с дълбочина около 20 - 30 м попада в обхвата на т. 2 буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG00002076 „Места”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите и BG0001030 “Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със заповед № РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG00002076 „Места” и BG0001030 “Родопи Западни”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гърмен и с. Марчево, и директора на БДЗБР.