Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №116/2013 г.

Вторник, 05 Ноември 2013 13:00

Инвестиционно предложение: "Създаване на насаждения от орехи в имоти с № 011004, №017003 и №017002 с обща площ 35.001 дка в местността „Реката", землище на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград и от лешници в имот №017006 с площ 19.073 дка, местност „Реката" в землището на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г.,  посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда: 

Съгласно представената информация се предвижда създаване на орехов масив в имоти с №011004, №017003 и №017002 с обща площ 35.001 и засаждане на масив с лешник в имот №017006 с площ 19.073 дка. Предвидени са следните дейности: изораване, трасиране, изкопаване на ямки и засаждане на маточен орех и лешник. Насажденията се предвижда да бъдат отглеждани по биологичен способ.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „г" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.


ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:
Имотите, предмет на инвестиционното предложение попадат в границите на защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г. изм. и доп.)
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горе цитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в границите на защитена зона BG0001028 "Среден Пирин - Алиботуш".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Виногради.