Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №86/2017 г.

Понеделник, 25 Септември 2017 10:00

Инвестиционно предложение: “Изграждане на семеен хотел, жилищно строителство, търговска част и гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.76.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: М. А. Х.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 3.844 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъдат изградени следните обекти:
- триетажен хотел състоящ се от търговска част (ресторант и кафе аперитив със съответните санитарни възли) на първия етаж и следващите етажи хотелски стаи по 6 стаи на етаж със самостоятелни санитарни възли;
- двуетажна жилищна сграда, състояща се от кухня, хол и трапезария на първия етаж, а на втория етаж е предвидено разполагане на три броя спални със санитарни части;
- гаражи за 5 броя автомобили.
Предвидено е в рамките на имота да бъде обособен паркинг за около 15 автомобила, а в останалата част на имота е предвидено озеленяване. Имота ще бъде ограден по имотни граници с ажурна ограда.
Водоснабдяването на имота за питейно - битови нужди е предвидено да се осъществи от водопровод, преминаващ в сервитута на четвъртокласен път чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина 10 м. Образуваните отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващо отклонение от водопроводната мрежа на гр. Гоце Делчев чрез изграждане на канализационно отклонение с дължина 120 м.
Електрозахранването на ще се осъществи чрез подземно положена кабелна линия с дължина 100 м и изграждане на нов трафопост от ел.провод на разпределителното дружество.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 12, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 380 м от местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев.