Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №59/2017 г.

Петък, 30 Юни 2017 10:00

Инвестиционно предложение: “Изграждане на млекопреработвателно предприятие в имот № 025103, местност „Шейновото“, землище на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „ВЕРА ГЕРОВА“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 13.060 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградено преработвателно с капацитет до 10000 л преработено краве и овче мляко на ден. Предвидено е в същото да се произвеждат следните групи продукти: пастьоризирано мляко за пиене до 400 л дневно; кисело мляко до 2 тона дневно;сирене от краве и овче мляко до 1 то дневно; кашкавал от краве и овче мляко до 200 кг дневно; заквасена сметана до 60 кг дневно; масло до 60 кг дневно; извара до 60 кг дневно; топено сирене до 20 кг дневно и стерилизирано мляко за пиене до 2 тона дневно.
Основните етапи на технологичния процес са следните: прием и обработка на мляко; производство на кисело мляко; производство на сирене; производство на пастоьризирано мляко за пиене; производство на кашкавал; производство на заквасена сметана; производство на масло; производство на извара; производство на топено сирене и производство на стерилизирано мляко за пиене.
Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от вътрешната водопроводна мрежа на с. Борово, чрез изграждане на водопроводно отклонение. Отпадъчните води е предвидено чрез разделна площадкова канализация да бъдат помпена станция, а от там чрез напорна канализация във външния колектор. Електрозахранването на новопредвидения обект ще се осъществи чрез собствен електрогенератор до изграждане на собствен трафопост в имота и електрозахранване на същия от разпределителната мрежа на населеното място.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски пътища.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 7, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имот № 025103, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG00002076 „Места”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002076 “Места”, определен със заповедта за обявяването й.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация по отношение на предвидените за изграждане инфраструктурни връзки и предвидената за застрояване площ в границите на имота. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираната защитена зона. В предвид това е необходимо възложителят да внесе следната допълнителна информация:
1. Да се да се представят координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура (водопровод, канализация), придружени от информация за използваната координатна система или да се приложат парцеларните планове за водоснабдяване и канализация.
2. Да се направи описание и характеристика на всички имоти, които ще бъдат засегнати от предвидените за изграждане инфраструктурни връзки (водопровод, канал) и да се посочат точните дължини на връзките и засегната площ.
3. Да се представи подробна информация за застроената площ в имота от предвидените за изграждане сгради и съоръжения (вид, брой, предназначение на сградите). Предвижда ли се ограждане на имота (вид на ограда), изграждане на паркинг (капацитет, площ) и др. Как ще се ползва незастроената площ в имота.
4. Предвижда ли се сеч на дървесна растителност (брой и дървесен вид), предвид това, че имота е частично залесен.
5. Предвижда ли се реконструкция/разширение на полски пътища за нуждите на инвестиционното предложение.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гоце Делчев и кмета на с. Борово.