Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №57/2017 г.

Понеделник, 19 Юни 2017 10:05

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия в имот № 009047, местност „Кьосовица“, землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: „АМИТИЦА“ ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 34.208 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградена оранжерия със стомано стъклена конструкция с площ от 8.600 дка за отглеждане на зеленчуци (домати, краставици, пипер, подправки и др.). Отопление на оранжерията не се предвижда.
В същия имот е предвидено изграждане на едноетажна селскостопанска сграда (метално хале със застроена площ 340 м2) за съхранение на селскостопанска техника, за която директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с изх. № 705(1)/05.03.2015 г. на този етап не се предвижда същата да бъде електроснабдена и водоснабдена.
За напояване на зеленчуците е предвидено да се използва вода, чрез система за капково напояване, от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, за което е представен договор № 25/29.05.2017 за доставка на вода за напояване. Заустване на отпадъчни води не се предвижда.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски пътища.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-192/07.06.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 6, т. 7 и т. 8/ от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по - долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че имота, съответно инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най - близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.), на геодезично разстояние около 0.86 км;
- защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.), на геодезично разстояние около 0.99 км;
- защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.), на геодезично разстояние около 0.99 км.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Струмяни, кметство с. Драката и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.