Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №56/2017 г.

Понеделник, 19 Юни 2017 10:00

Инвестиционно предложение: „Изграждане на преносен газопровод до гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нов преносен газопровод от стоманени тръби с DN 250 мм, с проектно налягане DP = 5,4 МРа и проектна дължина до 39 км до гр. Разлог и гр. Банско, който ще се свърже със съществуващия преносен газопровод за РГърция. Точката на присъединяване на новопроектирания преносен газопровод е в газоизмервателната станция (ГИС) Симитли, която е изградена в землището на с. Полето, община Симитли, област Благоевград в близост до газопровода за пренос на природен газ за РГърция. На площадката на ГИС „Симитли“ ще се развие нова измервателна линия за обекта, а крайната точка новопроектирания газопровод ще е Автоматична газорегулаторна станция (АГРС), намираща се в землището на гр. Разлог.
В началния етап на проучванията са разработени три предварителни варианта за трасе с дължини между 34 и 39 км:
- Вариант 1 - с дължина 34,1 км, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“;
- Вариант 2 - с дължина 38,3 км, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“ ;
- Вариант 3 - с дължина 36,9 км, начална точка ГИС „Симитли“ и крайна точка АГРС „Разлог/Банско“.
И в трите предварителни проектни варианта трасетата на газопровода ще преминат през землищата на с. Полето, гр. Симитли, с. Брежани, с. Градево, община Симитли, област Благоевград.
Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2х200 м) засяга освен изброените по-горе землища и землищата на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
Така заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „к“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-146/06.06.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но част от обхвата на трасетата и на трите предварително разработени варианта за трасе попадат в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се предостави пълна информация и за вида и начина на ползване на засегнатите от инвестиционното предложение територии, включително и за наличната тревна, храстова и дървесна растителност.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на общините Симитли, Разлог и Банско и кметства с. Полето, с. Брежани, с. Градево и с. Крупник, община Симитли, област Благоевград, и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.