Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №46/2017 г.

Сряда, 19 Април 2017 11:50

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 03405.238.37 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: А. И. Р., М. И. Р.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в поземлен имот с идентификатор 03405.238.37 с площ 7000 кв.м и начин на трайно ползване „нива“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград ще бъдат изградени 4-5 броя индивидуални жилищни сгради.
Електрозахранването на бъдещите сгради ще се осъществи от мрежа НН на населеното място, чрез подземно положен кабел.
Водоснабдяването ще се осъществи чрез присъединяване към съществуващ главен водопроводен клон Ет. Ф250 – гр. Белица – с. Краище. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма.
За достъп до имотите ще се ползва съществуващ полски път.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-106/07.04.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР за БУ (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.
С Решение № 194 по Протокол №18 от проведено заседание на Общински съвет- гр. Белица е допуснато изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 03504.238.37 по кадастралната карта на гр. Белица за „жилищно строителство“. Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на изработвания ПУП – ПЗ за имота, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съобразно това, предвид разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за ОВОС за достатъчно основание за одобряване проекта на ПУП – ПЗ, следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателният проект на ПУП – ПЗ да съответства напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко на отстояние 2200 м е разположена границата на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 “Река Места”.