Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №28/2017 г.

Четвъртък, 16 Февруари 2017 16:45

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощни насаждения от смокини, ограждане с лека ограда и изграждане на автоматична система за капково напояване в имот №№ 028011, 028010, 028006, 028008, 067001 и 067002, и засаждане на лозови насаждения от десертно грозде в част от имоти №№ 033005, 033007 и 033010, землище на с. Хотово община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ЕТ „РАЙС - ПЕНКА ВЛАХОВА“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с уведомлението за инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация, както и наличната в РИОСВ - Благоевград за инвестиционно предложение “Създаване на овощни насаждения от смокини“ в имоти №№ 028014, 028015, 030001, 089005, 049019 и № 028004, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“ от директорът на РИОСВ - Благоевград е издадено решение № БД-03-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с характер да не се извършва ОВОС за същото. Със същото е предвидено насажденията да бъдат поливани чрез система за капково напояване от водовземно съоръжение (тръбен кладенец) с дълбочина 110 м в имот № 030001, местност „Кипов рид“, землище на с. Хотово, община Сандански. За собствения водоизточник от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на името на възложителя е издадено разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение № 41520038/13.03.2013 г. с цел напояване на земеделски земи.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда в имоти №№ 028011, 028010, 028006, 028008, 067001 и 067002 да бъдат засадени овощни насаждения смокини, а в части от имоти №№ 033005, 033007 и 033010 да бъдат засадени насаждения от десертно грозде.
За напояване на смокиновите насаждения в имоти №№ 028006, 067001 и 067002 е предвидено изграждане на капкова система, която ще се захранва с вода от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма - Места, за което е представено становище 357/15.11.2016 г. Насажденията в имот № 028008 е предвидено да бъдат поливани ръчно с доставена вода посредством водоноска от съществуващ кладенец, собственост на възложителя, за който има издадено разрешително за водовземане 41520038/13.03.2016 г. за земеделски цели. За насажденията от десертно грозде в част от имоти №№ 033005, 033007 и 033010 не се предвижда напояване.
Предвид характера и местоположението на настоящето инвестиционно предложение, същото представлява разширение на инвестиционно предложение съгласувано с Решение № БД-03-ПР/2013 г. на директора на РИОСВ-Благоевград по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (увеличаване на площта на съществуващите овощни насаждения (смокини), разширяване на съществуващата капкова система за напояване, което предполага и увеличаване на количествата на добиваните от собствения водоизточник води) и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-170/07.02.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени границите на защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.) и BG0002072 “Мелнишки пирамиди” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 29/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Хотово и до БДЗБР.