Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения

Съобщение №46/2018 г.

Възложител: „БРАВА ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кланичен пункт за добив и нарязване на месо то зайци в поземлен имот №029012 в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционното предложение „Изграждане на ферма за зайци в поземлен имот с №029012 в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“ директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. №1268(1)/11.04.2018 г. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда разширение на дейността, като към животновъдния обект се изгради кланичен пункт за добив и нарязване на месо от зайци. Предвидено е монтиране на поставяем обект, състоящ се от два транспортни контейнера с осигурена връзка между тях. В единия от тях ще се извършват основните операции, свързани с месодобива, обработката на кланичните трупове и съхранението на месото, а в другия са обособени останалите спомагателни и санитарни помещения. Предвижда се годишно в кланичния пункт годишно да се добива месо от 2400 заека ( 6000 кг трупно месо, 1200 кг субпродукти и 3600 кг нарязано месо).
Електрозахранването на бъдещия обект е предвидено да се осъществи чрез кабел от главното табло в имот №029138 (собственост на възложителя), в който е предвидено да се реализира предприятие за преработка, маркетинг, съхранение и реализация на селскостопански и животински продукти.
Захранването с вода ще се осъществи от предвиденото водоснабдяване за имот №029138 чрез изграждане на връзка между двата имота. Предвидена е възможност за резервно-контейнерно водоподаване.
Битовите отпадъчни води е предвидено да се включат в изгребна яма в имот №029138. Производствените отпадъчни води в се очаква да бъдат около 0.050 м3/дневно, които след преминаване през сита, решетки и мазниноуловител ще бъдат заустени в локална пречиствателна станция в имот №029138, предвидена за изграждане за нуждите на предприятието преработка и маркетинг.
Така заявеното инвестиционно предложение е разширение, което самостоятелно попада в обхвата на т. 7, буква „е“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Съгласно становище с изх. № П-01-216(5)/22.06.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 800 м са разположени границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в гореописаните защитени зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Симитли, кметство с. Крупник и БДЗБР.