Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения

Съобщение №45/2018 г.

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар за питейни води в поземлен имот №447 в кв. 26 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С настоящото инвестиционно предложение е предвидено изграждане на нова кабелна и въздушна мрежа ниско напрежение от съществуващ трафопост ТП „Беласица 4 за захранване на двуетажна жилищна сграда в УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Беласица, община Петрич.
Предвидено е изграждане на кабелна линия в изкоп с дълбочина 0.8 м с дължина 429.98 м и монтаж на 13 нови стоманобетонови стълба с височина 9.5 м, на които ще се монтират изолирани усукани проводници. Дължината на проектната линия ниско напрежение е 435 м.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 2 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът и трасето, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо е разположена границата на защитена зона BG0000167 „Беласица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0000167 „Беласица“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич и кмета на с. Беласица