Новини

Отлага се с една година въвеждането на Националната информационна система за отпадъци

Четвъртък, 14 Декември 2017 14:05

С една година се отлага въвеждането на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), която според разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) трябва да заработи от 01.01.2018 г. Причини за отлагането са установени технически трудности при ползването на системата от страна на заинтересованите лица, за отстраняването на които са необходими промени в нормативната уредба, както и надграждане на капацитета на системата.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съвместно с Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) подготвя мерки за изменение на ЗУО, предвиждащи отлагане с една година на влизането в сила на разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от ЗУО, изискваща задължително ползване на НИСО от 01.01.2018 г., както и проект на наредба за изменение на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците и реда за водене на публични регистри.

С подготвяните изменения на задължените лица се дава възможност до 01.01.2019 г. да водят отчетност, да представят информация и да подават заявления и документи по установения дo сега ред на хартиен носител. Паралелно с това ще е налице възможност за доброволно използване на информационната система.

През 2018 г. РИОСВ-Благоевград ще продължи приема на хартиен носител на документи, свързани с предоставяни услуги в областта на управление на отпадъците и информация за дейностите с отпадъци, като работни листове за класификация на отпадъците, отчетни книги, заявления за издаване, изменение и допълнение на разрешителните и регистрационни документи по ЗУО .